Krabčice, Rovné, Vesce

Krábčice

Počet obyvatel: 936 (společně s Rovným a Vesci)
GPS lokalizace: 50° 24‘ 19.705“ N, 14° 18‘ 4.637“ E
Nadmořská výška: 268 m n. m.

Stručná historie obce

Obec Krabčice (dříve též Krábčice, Krabšice či původně snad Chrabrčice) leží pod horou Říp, která je národní kulturní památkou. První zmínkou o obci je záznam v konfi rmační listině doksanského kláštera z roku 1226. Potvrzení vlastnictví tímto klášterem je také v listině papeže Řehoře X. z roku 1273. Že byla lokalita osídlena již daleko dříve svědčí nálezy – v roce 1963 byly zde objeveny kostrové hroby lidí šňůrkové keramiky z doby kamenné, později pak, v roce 1971, jsou nalezeny fragmenty římské keramiky.

Po husitských válkách byla obec majetkem světských šlechtických rodů. Vyvrcholením byla koupě Vilémem z Rožmberka na konci 16. století a po jeho smrti zákonitý přechod ve věnu Polyxeny z Pernštejna rodině Lobkowiczů, jejíž vlastnictví trvalo až do skončení vrchnostenské správy v roce 1850.

 

Domov odpočinku ve stáří – Diakonie

1. Domov odpočinku ve stáří – Diakonie Českobratrské církve evangelické. Poskytuje pobytové služby seniorům se sníženou mírou soběstačnosti, s Alzeimerovou nemocí a jinými formami demence.

Historie tohoto domova je spjata s činností evangelického faráře Václava Šubrta, který zde působil v letech 1862 – 1872. V květnu 1864 začaly být vyučovány v Krabčicích nedělní školy a s tím vznikl i nápad na zřízení opatrovny dětí, zejména po čas žní. Byla zakoupena budova bývalého kostela, který v té době sloužil již jen jako hostinec s tančírnou. Po nezbytných opravách a úpravách byla 1. listopadu 1864 uvedena do provozu potřebná opatrovna. V té době se její činnost rozšířila již na celý rok. Vzhledem k tomu, že stále více chovanek byla děvčata z okolních evangelických rodin, rozhodl se V. Šubrt vybudovat v obci vlastní školu, která by spojovala domácí řád opatrovny s vyučováním.

 

Karafiátův dům

2. Karafiátův dům je nazván podle autora roztomilé dětské knížky „Broučci“ (1866), evangelického faráře Jana Karafi áta, který zde působil. V letech 1894 – 1952 byl evangelickým sirotčincem. Dnes je tato budova, stojící naproti kostelu a staré škole, součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické.

 

Evangelický kostel v Krabčicích

3. Evangelický kostel v Krabčicích. Pseudorenesanční budova byla postavena v roce 1885. Kostelní věž je viditelná z okruhu až 20 km. Před kostelem je umístěna deska k památce Jana Husa z roku 1915.

Kostel byl, včetně zvonů, zbudován a zařízen z darů sedláků místních i z okolních vesnic. Sbírka se rozrůstala velmi dobře, neboť farář každou neděli při bohoslužbách oznamoval, kolik kdo přispěl na stavbu evangelického chrámu. A tak se doslova předháněli, kdo dá více zlatých.

 

Stará krabčická škola

4. Stará krabčická škola. Později se zde konaly bohoslužby. V současnosti, po renovaci, slouží jako pečovatelský dům.

 

Masarykova základní škola

5. Masarykova základní škola. Otevřena byla 30. srpna 1931.

O otevření dvoutřídní školy v Krabčicích bylo rozhodnuto okresním školní výborem v Roudnici n. L. v únoru 1920. Nařízení bylo provedeno k 1. březnu téhož roku a tím zanikla soukromá evangelická škola, která plnila své poslání plných 135 let. Školní budova však byla stará, oparva téměř nemožná, a tak byla vystavěna nová budova a otevřena 30. srpna 1931. Zajímavostí je, že toho dne ráno obdržela místní školní rada přípis presidentské kanceláře o tom, že škola smí používat název „Škola Masarykova“.

 

Mateřská škola

6. Mateřská škola vznikla ze statku rodiny Sklenářovy, jíž patřila 200 let. Po smrti dvou dcer paní Růženy Zahálkové vybudovala a věnovala tato žena obci mateřskou školu. V současné době patří statek novým majitelům.

 

Hrob Václava Kratochvíla

7. Hrob Václava Kratochvíla (1820 – 1893).

Václav Kratochvíl byl jedním ze zakladatelů Hospodářské a Rolnické záložny v Roudnici. Tento národní buditel, sedlák z Lounek (narodil se v Mlčechvostech), byl průkopníkem nových metod v pěstování chmele, melioracemi odvodňoval pole, používal umělá hnojiva. V roce 1861 byl zvolen do zemského sněmu. Byl významným iniciátorem tábora lidu na Řípu 10. května 1868, ze kterého byl odvezen jeden ze základních kamenů pro stavbu Národního divadla v Praze. Druhý „jeho“ kámen, z Kalicha u Litoměřic, který c. a k. úřady nepovolily do Prahy dovézt, se stal jeho kamenem náhrobním na hřbitově v Krabčicích.

 

Hrob další významné osobnosti – Ervína Špindlera

8. Hrob další významné osobnosti – Ervína Špindlera, publicisty a starosty Roudnice n. L. na konci 19. století a v prvních letech století dvacátého. Byl prvním starostou tohoto města i po vzniku samostatného státu v roce 1918. Zasloužil se značnou měrou např. o postavení nového mostu přes Labe v letech 1906 – 1910. Ve společenském a kulturním životě byl významnou osobností Podřipska. Jakoby symbolicky je jeho hrob nedaleko místa posledního odpočinku Václava Kratochvíla.

TIP spolku Říp

Jan Karafi át na cestě z Roudnice nad Labem do Krabčic

Výlet začíná u informačního centra v Roudnici nad Labem. Tentokrát se ještě před začátkem cesty zahleďme do výše 1. patra nad dnešním informačním centrem, neboť snad z těchto oken obdivoval České středohoří spisovatel Jan Karafi át, který v r. 1870 v Roudnici nad Labem bydlel a takto ji popisoval: „Tenkrát roudnické slečinky a paničky mnoho pěstovaly oleandry a když je měly v nejkrásnějším květu, rády je za pohody vystavovali před dům, aby se i druzí z nich pokochali. Bývaly tam celé uličky takových rozkvetlých oleandrů a když jsem se rád na ně díval, zalétaje v duchu mnohem dál do slunných krajů, kterých jsem ve skutečnosti nikdy neviděl. Znáš ten kraj, kde citron kvete?“

Po tomto zamyšlení se vydáme po chodníku směrem ke knihovně Ervína Špindlera a před Řipskou ulicí vpravo vedle květinky na zdi jednoho z měšťanských domů si prohlédneme pamětní desku Klementiny Kalašové. Poté projdeme Řipskou ulicí vzhůru a nyní již po červené značce zamíříme k vrchu Hostěraz.

Další cesta do Krabčic je velmi dobře značena červenou značkou Klubu českých turistů.

Rovné

místní část obce Krabčice

GPS lokalizace: 50° 24‘ 0.732“ N, 14° 17‘ 53.772“ E
Nadmořská výška: 268 m n. m.

Stručná historie obce

Je pravděpodobné, že stejně jako lokalita obce Krabčice, bylo zdejší místo také osídleno již v dávných dobách. Svědčí o tom i nálezy popelnicových polí. Svoje jméno získala nejpravděpodobněji podle toho, že leží na rovině u úpatí Řípu. První zmínky o obci samotné nacházíme v dokumentech posledního desetiletí 12.století. V té době patřilo Rovné roudnickému klášteru augustiniánů. Další stopy nás dovedou přes majitele roudnického panství až k roku 1603 , kdy jej získal rod Lobkowiczů. Tak jako na celém Podřipsku zde bylo šířeno evangelické vyznání a se k němu klonila v roce 1848 převážná většina místních obyvatel. O ústavu pro dívky je pojednáno ve stati o Krabčicích. Jeho zakladatel V. Šubrt, malíř V. Jansa i hudební skladatel, pedagog a sbormistr V. B. Aim patří k významným osobnostem této malé podřipské obce.

Mezi zajímavé stavby, patřící k Rovnému, se řadí i samota Vladimírov, zvaná také Floriánka. Tato zemědělská usedlost byla přestavěna v roce 1911 - 1912 panem Josefem Floriánem, svérázným podřipským zemědělcem. Byla umístěna mezi zelení sadů a polí, a průčelí zdobily sochy Kocourka a Čapka. Nápisy podporující národního ducha byly z části sokolskými hesly či vlastními výtvory pana Floriána. Bohužel, dnes je tento bývalý honosný dvůr fakticky v ruinách a zbylo z něj jen několik obvodových zdí a část stropu 1. patra. Našli bychom ho asi v polovině polní cesty vedoucí z Rovného do Roudnice n. L.

 

Hostinec „Pod Řípem“

1. Hostinec „Pod Řípem“. Tato restaurace byla již v minulosti vyhledávána celou řadou návštěvníků Řípu, zejména pak řipských svatojiřských poutí. Ve Starých dokumentech a na pohlednicích ji nalezneme pod názvem „Hostinec Karla Zichy“.

Řipské pouti ke sv. Jiří se konají každoročně v sobotu nejbližší svátku sv. Jiří (24. dubna) na úpatí hory Říp, v aleji vedoucí z Rovného na toto úpatí i na samotném vrcholu Řípu. Pouť se netýká samozřejmě jen Rovného, ale zasahuje i do přilehlých obcí, zejména do Krabčic, Vesců, ale i řady dalších. Slavnost je doprovázena řadou zajímavých doprovodných programů, koncertů hudebních skupin a o nedělním dopoledni i mší v řipské rotundě – Kapli sv. Jiří a sv. Vojtěcha.

 

Bývalá budova obecné školy

2. Bývalá budova obecné školy patří mezi původní usedlosti severovýchodní části návsi. Tato budova, nesoucí č. p. 85, je po opravě sídlem soukromé fi rmy Signor.

 

Pomník padlým v 1. světové válce

3. Pomník padlým v 1. světové válce byl odhalen na počátku řipské aleje k Řípu dne 22. srpna 1926. Jsou na něm jména 21 obětí z Krabčic, Rovného a Vesců.

 

Parkoviště pro vozidla návštěvníků Řipské pouti a Řípu

4. Zatím (v roce 2009) neotevřené parkoviště pro vozidla návštěvníků Řipské pouti a Řípu na okraji aleje.

Vesce

místní část obce Krabčice

GPS lokalizace: 50° 24‘ 21.111“ N, 14° 17‘ 18.819“ E
Nadmořská výška: 230 m n. m.

Stručná historie obce

O Vescích není z minulosti mnoho zpráv. Vzhledem k tomu, že však vždy byly osadou obce Krabčice, můžeme se ve výkladu o historii této malé podřipské vesničky ztotožnit z dějinami jejich mateřské obce. I přesto je možné najít zmínku o nich již v roce 1400. Ze samostatné historie je doloženo jen to, že Vesce postihl v roce 1883 požár, kterému padla za oběť značná část osady a zemřelo několik dětí. V roce 1926 byla ves samostatná, ale jen nakrátko, v roce 1925 zde byl vybodován vodovod.

 

Hasičská zbrojnice

5. Hasičská zbrojnice ve Vescích

 

Revitalizovaný rybník

6. Revitalizovaný rybník ve Vescích, tzv. „Vesečák“ je místem výskytu chráněných druhů ještěrek.

TIP spolku Říp

Z Rovného do Prahy

Náš výlet začíná na parkovišti na úpatí Řípu nad obcí Rovné. Vydáme se k informační tabuli o Národní kulturní památce Řípu ve směru červené turistické značky. Zde se vydáme podle šipek směrem k roudnické vyhlídce. Jdeme z mírného kopce stále rovně po vyšlapané pěšině (nezabočíme vlevo dle směrovek) a asi po 30 metrech dojdeme k opravenému zábradlí, kde jen zašlá cedulka označuje, že na tomto místě byl vylomen základní kámen k Národnímu divadlu v r. 1868.

Slavnostní průvod cestou pozdravován tisíci diváky projel Ctiněvsí a večer přenocoval ve Veltrusích.

Hned ráno pokračoval průvod do Prahy a u Poříčské brány (brána byla později zbořena- stávala v místě dnešní stanice metra Florenc) byl kámen předán Pražanům. Slavnostní akt položení základního kamene k Národnímu divadlu se odehrál 16. 5. 1868 a stal se velkolepou kulturní i společenskou událostí.

Nyní sejděme opatrně kolem chatrného zábradlí kolmo z kopce mezi stromy. Terén je zde velmi obtížný a děti ho zvládnou jen za doprovodu rodičů. Vyjdeme z lesa u značky zákaz vjezdu a asi po 30 m dojdeme k autu na parkovišti pod Řípem. Zde se psala historie a zde se národ scházel v rozhodujících dobách.

Dr. Miroslav Tyrš sem například z nádraží Nelahozeves přivedl pěšky první kolektivní výlet pražského Sokola v počtu 73 účastníků pouhé 2 měsíce po založení Sokola.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz