HORA ŘÍP >>> Rotunda

Vrchol Řípu byl v starší i novější historii svatyní lidu pod ním žijícího. RotundaZcela jistě zde bylo pohanské kultovní místo, stával zde patrně dřevěný kostelík, který nechal v roce 1126 přestavět Soběslav I. na počest vítězství nad císařem Lotharem III. V bitvě u Chlumce. Tato sakrální stavba patří i po stránce architektonické k nejstarším a nejpozoruhodnějším v Čechách. Svým typem i půdorysem je jedinečný. Zatímco ostatní podobné románské rotundy tvoří okrouhlá loď s polokruhovou apsidou, má řipská stavba i kulatou věž.

Zprávy o opravách rotundy pocházejí až z 18. resp. 19. století. Na počátku 18. století, patrně v období oprav roudnického kostela, byl zbudován v západní věži hlazený černý pseudogotický portál, v roce 1798 byla kaple pouze omítnuta, v roce 1826 byly odbourány dvě nízké budovy přilehlé k jižní části hlavní lodi, kde žil do roku devadesátých let 18. století poustevník z kongregace sv. Ivana. Velká oprava z let 1869 – 1881 byla provedena z hlediska původního vzhledu stavby provedena necitlivě a byla již současníky posuzována značně rezervovaně. Vchod byl sice opět prolomen v původním místě jižní stěny hlavní lodě, ale úprava oken, likvidace starého oltáře a mobiliáře a další úpravy stíraly románský ráz svatostánku. Další oprava byla provedena až v letech 1920 – 1930 roudnickou fi rmou Hádl – Hájek. Současná úprava kaple, zejména jejího vnitřku pochází z opravy ze 70. let 20. století. Poslední oprava proběhla v roce 2009, kdy bylo opět omítnuto kvádříkové zdivo režnou omítkou.

Stavba je zasvěcena sv. Jiří a sv. Vojtěchu a každoročně se zde koncem dubna, kdy si tyto světce připomínáme, konají řipské pouti. Jejich tradice sahá až do 16. století, zakázány byly pouze v období vlády Josefa II., kdy byl mimo jiné zrušen i řipský hřbitov. Změny doznaly pouti i v padesátých letech 19. století. Po pádu koňského kramářského spřežení ze svahu u Mělnické vyhlídky bylo zakázáno stavět stánky a boudy na vrcholu a pouť se přesunula na úpatí hory. V období totalitního režimu se pouti v podstatě konaly, ale byly přejmenovány na Mírové manifestace, Setkání mládeže apod.

 

Kaple sv. Jiří a sv. Vojtěcha stojí na místě bývalého dřevného kostelíka.

1. Kaple sv. Jiří a sv. Vojtěcha stojí na místě bývalého dřevného kostelíka. Její realizace pochází z roku 1126. Jedná se o románskou rotundy sestávající se ze tří částí. Prostřední, hlavní loď kruhového půdorysu má průměr 6,20 m a k ní přiléhá kruhová oltářní apsida s průměrem téměř polovičním (3,40 m). Spojení s hlavní lodí je uskutečněno tzv. vítězným obloukem. Oproti jiným stavbám tohoto typu se liší přistavěnou západní kruhovou věží o průměru 2,62 m a výšce 15 m, která slouží jako zvonice. Ke kapli přiléhal také hřbitov, který však byl v roce 1784 zrušen.

 

Pohled na část hlavní lodě a oltářní prostor v současnosti.

2. Pohled na část hlavní lodě a oltářní prostor v současnosti. Původní vybavení těchto prostor se nezachovalo – bylo zničeno při opravách v letech 1869 – 1881. Při těchto úpravách byl původní oltář nahrazen novým, duchu doby odpovídajícím. Byl mramorový od Karla Hartmanna z Prahy. Další změna přinesla v 70. letech 20. století radikální změnu – místo oltáře byly umístěny 4 sloupky s prstí od Chlumce, z husitského bojiště od Ústí n. L, z Terezína a od Dukly. Teprve devadesátá léta vrátila vzhledu kaple její církevní ráz. Proto zde dnes můžeme vidět kamenný jednoduchý oltářní stůl, nad ní visící kříž s tělem Ježíše Krista, sochu sv. Jiří a další atributy ke kapli přináležíjící.

 

Socha sv. Jiří, jemuž je kaple původně zasvěcena.

3. Socha sv. Jiří, jemuž je kaple původně zasvěcena. Svatojiřské svěcení v raně křesťanské době, kdy symbolický drak pohanství ještě nebyl zcela přemožen bylo typické pro onu dobu. Tato kamenná polychromovaná socha byla původně součástí nově zbudovaného oltáře v roce 1881 a zhotovil ji pražský sochař Eduard Veselý, jak dosvědčuje podpis na podstavci. Později byla přemístěna k severní stěně oproti hlavnímu vchodu do kaple. Dnes ji můžeme spatřit vpravo vedle tohoto vchodu. Nelze si u této sochy odpustit vzpomínku na staré svatojiřské pouti, kdy se procházelo okolo ní, zejména vdavekchtivá děvčata. Na kterou prý sv. Jiří o pouti mrkne, ta do roka vstoupí do svazku manželského. Tenkrát tam bývaly tlačenice a nejedno z děvčat si „kolečko“ zopakovalo.

 

Socha umístěná oproti hlavnímu vchodu

4. Socha umístěná oproti hlavnímu vchodu, pocházející ze 70. let dvacátého století, je symbolikou příchodu Slovanů na naše území. Znázorňuje přechod od kočovného způsobu života v život zemědělský. Autorem sochy je Stanislav Hanzík, který mimo to je tvůrcem i sochy sv. Vojtěcha na roudnickém náměstí, či kašny Jana z Dražic v rajské zahradě augustiniánského augustiniánského kláštera při kostelu Narození Panny Marie v Roudnici n. L.

 

Nad vchodem do věže z prostoru hlavní kruhové lodi

5. Nad vchodem do věže z prostoru hlavní kruhové lodi je umístěn v tympanonu reliéf souboje sv. Jiří s drakem. Tento lunetární výjev zdobil původně od roku 1881 vstup do kaple. Posléze byl přenesen nad nově zřízený vchod do věže z hlavní lodi. Jedná se o dílo sochaře Bernarda Otto Seelinga z 80. let 19. století. Bohužel, již v 19. století interpretované zásahy „surových rukou“ způsobily jeho téměř dokonalé setření, takže dnes je jen velmi těžko rozpoznatelný.

 

Žebřík stoupá v západní věži ke zvonům

6. Žebřík stoupá v západní věži ke zvonům. Jsou zde umístěny dva – jeden z roku 1491 a druhý z roku 1509. Oba dva ulil patrně, podle nápisů a stylu písma na nich, stejný zvonař –mistr Tomáš z Litoměřic. Zvony byly původně tři, ale jeden z nich se stal v 18. století terčem ziskuchtivých obyvatel Podřipska. P. Valerián Jirsík, že byl shozen z věže a rozrazil se. Byl poté převezen do sakristie roudnického kostela, až se stal obětí loupežné ruky světové války (první), jako noho jiných“.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz